dds dsd

ANUNŢ

Primăria comunei Pîrliţa anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director al IET din s. Pîrliţa şi IET din s. Vanţina. Dosarele de participare la concurs se depun în biroul primarului până la data de 06.04.2020. Condiţiile concursului sînt afişate pe panoul informativ al primăriei şi pe pagina web a primăriei.

Informaţii suplimentare la tel 023062238 , 023062236 .

ATENŢIE! CONCURS!

     Primăria com. Pîrliţa anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director al IET din s. Pîrliţa şi  IET din s. Vanţina. Dosarele de participare la concurs se depun în biroul primarului până la data de 06.04.2020.

       La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova ,cu studii superioare universitare , care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puţin doi ani , la data expunerii dosarelor nu au împlinit vîrsta de 65 ani , cunosc limba română, nu au anticedente penale.

      Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducător al instituţiei de educaţie timpurie depun personal sau prin reprezentant dosarul de concurs ,care cuprinde obligatoriu următoarele acte :

 1. Cerere de participare la concurs;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile actelor de studii autentificate;
 4. Copiile actelor autentificate ce confirmă gradul didactic,managerial şi / sau titlul ştiinţific/ ştiinţifico- didactic;
 5. Copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale / naţionale / internaţionale / statutul de expert / evaluator naţional / internaţional , lista publicaţiilor didactice şi ştiinţifice;
 6. Copia carnetului de muncă autentificat;
 7. Curriculum vitae de model Europass;
 8. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical , fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei ;
 9. Cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere ;
 10. Proiectul planului de dezvoltare a instituţiei pentru 5 ani;
 11. Lista actelor depuse, cu paginile numerotate , în două exemplare.

  BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI:

Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994 Monitorul Oficial nr.1 din 18.08.1994.

 1. Acte legislative generale

– Legea privind accesul la informaţie, nr. 982-XIV din 11.05.2000 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88-90/664.

 – Legea cu privire la petiţionare nr. 190 din 19.07.1994 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 6-8 art.23

 – Codul Muncii al Republicii Moldova ,2003 , Monitorul Oficial Nr. 159-162 art. 648.

 1. Acte legislative şi normative în domeniul învăţămîntului

  – Codul Educaţiei nr. 152 din 17 iulie 2014 , Monitorul Oficial nr. 319-324 , art. 634 din 24.10.2014

  – Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020” ( HG nr. 944 din 14. 11. 2014)

  – Strategia de dezvoltare a învăţămîntului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020 (HG097/2013)

  – Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învăţămîntul preşcolar , primar, special , complementar , secundar şi mediu  de specialitate (ord. ME nr. 336 din 03.05.2013)

  – Legea culturii ,nr. 413-XIV din 27. 05 1999

  – Strategia de dezvoltare a Culturii -2020 (HG nr. 271 din 09.04.2014)